Press enter to see results or esc to cancel.

Mentaliseringsbaseret miljøterapi og den psykodynamiske forståelse

I behandlingsarbejdet arbejder vi med mentaliseringsbaseret miljøterapi. Vi skaber et trygt miljø der inviterer til læring og udvikling. Et miljø hvor alle medarbejdere er bevidste om deres funktion og betydning ift. eleverne og de mål vi sammen arbejder mod. Både behandlingsarbejdet og det skolefaglige arbejde er individuelt tilpasset hver enkelt elev.

Vi ser det musisk-kreative miljø som en måde hvorpå eleverne kan øve sig på at udtrykke og skabe værdifulde bidrag til fælleskaber, i samspil med andre. Det giver mulighed for at de kan opleve succes og glæde i skolesammenhæng, som igen bidrager til en positiv oplevelse af det at gå i skole og at være en del af et fællesskab.

Miljøterapi

Den Musiske Helhedsskole definerer miljøterapi bredt, som en systematisk og teoriforankret organisering af en behandlingsorganisations psykologiske, sociale, materielle og ressourcemæssige forhold i overensstemmelse med organisationens målgruppe og primære arbejdsopgaver. Hensigten er at tilvejebringe muligheder gennem miljøterapi, indenfor hvilke eleverne kan arbejde på egen udvikling og derved udvikle sig emotionelt, socialt og intellektuelt, således at der skabes mulighed for symptomlettelse, større jeg-styrke samt større personlighedsmæssig integration eller personlighedsforandring.

Det er en organisering der skal gøre behandling til bevidste handlinger.

Mentalisering -Et åbent reflekterende miljø

Mentalisering kan beskrives som evnen til at se sig selv udefra og andre indefra.
Mentalisering bygger på tilknytningsteorierne og fortæller om det lille barns mulighed for at forstå sig selv i relation til omverdenen, herunder andre mennesker. Mentalisering viser os fra vi er helt små, at verden er en fortolkning og opleves forskelligt.

Evnen til mentalisering giver mulighed for at skifte ståsted uden at miste fodfæste og for at være fleksibel i forhold til sig selv og andre. Vi får mulighed for at forstå, ikke bare vores eget sind, men også andres sind og hvad der sker i samspillet mellem sind. En evne som ofte er skadet hos vores elever, som følge af tidlige svigt og mangel på relevante markerede spejlinger. Er man skadet på relationsevnen, som følge af usikker tilknytning, er man heller ikke trænet i at mentalisere og er dermed frarøvet muligheden for en forståelse af sig selv og sin omverden. Det kommer ofte til udtryk igennem ureflekterede handlinger, der forekommer meningsløse og destruktive.

En del af arbejdet på Den Musiske Helhedsskole består i at opøve mentaliseringsevnen hos vores elever. I praksis kalder det på medarbejdere, der tør stille sig selv i centrum og tænke højt. Særlig vigtigt og sårbart, er det når medarbejderne er i tvivl, tager fejl og begår fejltrin, men her lærer eleverne noget vigtigt. Det inviterer til åbenhed.

Medarbejderne må være undersøgende og ikke-vidende for at eleverne føler sig følt. På Den Musiske Helhedsskole vil medarbejderne ofte tale sammen om en elevs følelser og handlinger i dennes påhør, altid nysgerrigt og undersøgende. Eleven lærer mentalisering ved at overvære medarbejderne mentalisere. For at det kan foregå trygt og respektfuldt granskes også medarbejdernes sind og handlinger. Her er der ikke noget der er forkert at tale om, følelser er ok, også når de er negative.

Ved at indtage denne position og holdning bevæger vi os væk fra tabuemner og vi tror på, at vi ved at validere elevernes følelser, kan være med til at minimere elevens følelse af skyld og skam.

Skam kan være følelse som stammer fra ensomhed og forladthed og skammens udtryk kan være både aggressiv og voldsom, som indadvendt og destruktivt. Det er vigtigt at have nogen at være sammen med og betro sig til, når håbløsheden, angsten, skammen eller skylden opleves. Eleverne lærer at tanker og oplevelser er forskellige og ofte handler om perspektivet, vi kan f.eks. mene noget forskelligt uden at være uvenner.
Miljøet og de mennesker der agerer i det, er åbne for fortolkningsmuligheder.

Ved mentaliseringsbaseret miljøterapi forstår vi, at den miljøterapeutiske hovedopgave er at fremme mentalisering hos eleverne.

En behandlingsskole for elever i hele skolealderen.

Den Musiske Helhedsskole

Københavnsvej 27 3400 Hillerød

Telefon:   48245700

Email:   info@dmhs.dk